تاریخ ارسال: 1396/08/29

نهمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح

نهمین کنگره دندانپزشکی نیروهای مسلح  هیجدهم تا بیستم بهمن ماه 96 تهران هتل المپیک   لازم به ذکر استبعدی 1 قبلی