تاریخ ارسال: 1396/03/07

ثبت نام کنگره شانزدهم انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

همکاران محترم در صورت تمایل به شرکت در کنگره می توانند به یکی از روش های زیر اقدام فرمایند ۱-تکمیل فرم ثبت نام و ارسال تصویر فیش بانکی (حساب شمبعدی 1 قبلی